Nhiệm vụ công nghệ thông tin 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND THỊ XÃ GIA NGHĨA                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TRƯỜNG                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 THCS PHAN BỘI CHÂU

        Số 17/KHCNTT-CM                                     Đăk Nia, ngày 25 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ công văn số 382/CV-PGD&ĐT ngày 19 tháng 10 năm 2017 của phòng giáo dục và đào tạo thi xã Gia Nghĩa về việc hướng dẫn nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017-2018;

Căn cứ kế hoạch năm học của trường THCS Phan Bội Châu năm học 2017-2018;

Trường THCS Phan Bội Châu xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin như sau:

 1. Mục đích yêu cầu:

Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong năm học nhằm hỗ trợ tốt cho công tác chuyên môn, quản lý trong nhà trường.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

          – Phát huy vai trò của công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học – công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo.

          – Từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin.

          – Nâng cao trình độ, kỹ năng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

          – Giới thiệu các sản phẩm, giải pháp CNTT tiêu biểu đã ứng dụng thành công trong quản lý và giảng dạy, tạo môi trường và cơ hội giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ mới về ứng dụng CNTT trong CB, GV nhà trường.

Yêu cầu tất cả các tổ chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng ứng, tham gia các hoạt động đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy, quản lý, tạo nên phong trào thi đua ứng dụng CNTT hiệu quả trong các hoạt động giáo dục và đào tạo.

 1. Nhiệm vụ trọng tâm:
 2. Tổ chức thực hiên có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (được phê duyệt theo Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ) và công văn 1061/SGDĐT-KHTC ngày 29/9/2017 của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đăk Nông về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hỗ trợ hoạt động dạy học.
 3. Tập trung xây dựng hệ thống thông tin kết nối liên thông với ngành giáo dục từ Bộ với Sở, Phòng giáo dục và đào tạo; sử dụng các cơ sở dữ liệu về giáo dục và các lĩnh vực khác; triển khai hệ thống phần mềm quản lý trong các trường học (VnEdu); sinh hoạt, tập huấn chuyên môn qua mạng; cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh sử dụng trang web nhà trường: http://c2phanboichau.pgdgianghia.edu.vn/
 4. Tiếp tục sử dụng sổ điểm điện tử, đưa hệ thống sổ liên lạc điện tử vào trong nhà trường (trên trang VnEdu); tập trung xây dựng và  khai thác sử dụng có hiệu quả kho bài giảng e-learning, kho học liệu số của ngành phục vụ nhu cầu tự học của người học và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy-học; Xây dựng mô hình ứng dụng CNTT trong công tác điều hành quản lý, dạy và học  trong nhà trường.

III. Nhiệm vụ cụ thể:

 1. Đội ngũ phụ trách công nghệ thông tin trong nhà trường:

– Giáo viên tin học: Đ/C Lê Công Hòa phụ trách phòng tin và công nghệ thông tin trong nhà trường, được hưởng các chế độ theo văn bản hiện hành. Đồng chí thư ký hội đồng quản trị trang báo cáo trức tuyến Emis, kiểm định chất lượng.

– Đ/C phó hiệu trưởng thực hiện quản trị trang Web và phần mềm quản lý, sổ điểm điện tử trên trang VnEdu.

– Các Đ/C được phân công chủ động hỗ trợ cán bộ, giáo viên, học sinh về công nghệ thông tin.

 1. Hạ tầng công nghệ thông tin trong trường học:

– Duy trì tốt đường truyền internet do Viettel cung cấp một cách thông suốt, nếu có điều kiện mắc thên một đường truyền cho dãy nhà hiệu bộ nhằm tránh quá tải khi phòng máy hoạt động..

– Bảo dưỡng, sửa chữa, sử dụng có hiệu quả máy tính và các trang thiết bị công nghệ thông tin hiện có nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý, học tập của học sinh và nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó khai thác tối đa phòng học anh văn (trang bị bảng tương tác) phục vụ dạy học cho tất cả các môn.

– Tham mưu, xã hội hóa để trang bị thêm máy tính, trang thiết bị để đảm bảo 20 học sinh/ 1 máy, các phòng làm việc đều có máy tính nối mạng phụ vụ công việc.

– Có những biện pháp tốt để đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu, thông tin cá nhân, nhà trường, đặc biệt là trang bị các phần mềm vi rút bản quyền, thiết bị điện ổn định bảo vệ phần cứng…

– Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên mua máy tính cá nhân, nối mạng để phục vụ công việc. Hiện nay 100% CB, GV, NV đều có máy tính nối mạng tại gia đình. Mỗi CB, GV, NV đều phải có hộp thư điện tử, sử dụng thường xuyên để liên lạc.

 1. Ứng dựng công nghệ thông tin trong quả lý, điều hành trong nhà trường:

– Sử dụng phần mềm quản lý trường học, sổ điểm điện tử, sổ liên lạc điện tử VnEdu, phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu, sử dụng hệ thống thư điện tử thông suốt từ giáo viên đến nhà trường, phòng, sở.

– Sử dụng tốt các trang và phần mềm như: Báo cáo trực tuyến EMIS, trang trường học kết nối, kiểm định chất lượng, phổ cập giáo dục, phát triển WEB nhà trường, khai thác thông tin trên trang http://moet.gov.vn, phần mềm kế toán MISA…

 1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá:

– Phổ biến và định hướng cho giáo viên, học sinh khai thác thông tin trên mạng internet, mạng xã hội một cách an toàn, tin cậy cao để phục vụ cho dạy-học. Định hướng trong công tác dạy và học trực tuyến trên trang http;//elearning.gov.vn, soạn giáo án e-learning.

– Chủ động sử dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy năng lực người học, trong đó trú trọng chủ động tích hợp CNTT vào từng môn học để nâng cao hiệu quả bài giảng, sử dụng phần mềm trình chiếu, kết hợp các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học. Hạn chế lạm dụng CNTT trong dạy học hoặc ứng dụng một cách miễn cưỡng.

– Tích cự sử dụng trang trường học kết nối phục vụ cho đổi mới sinh hoạt chuyên môn, khai thác tư liệu trong dạy học.

 1. Bồi dưỡng năng lực công nghệ thông tin cho đội ngũ:

– Tăng cường mở các lớp tập huấn, trợ giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong nhà trường. Tập huấn chi tiết việc sử dụng phần mềm quản lý học sinh, liên lạc điện tử, vào điểm, quản lý thông tin…trên VnEdu đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin mới, phần mềm mới, kỹ năng xây dựng bài giảng E-Learning, khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet, khai thác các phần mềm nguồn mở…

– Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập, đào tạo về công nghệ thông tin, phấn đấu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có chứng chỉ tin học cơ bản.

– Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về công nghệ thông tin…do phòng, sở tổ chức. Có thể tự bồi dưỡng thông qua trang Web http://taphuan.moet.edu.vn

 1. Khai thác, sử dụng phần mềm tự do nguồn mở:

– Quán triệt và tiếp tục triển khai Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ GDĐT quy định về sử dụng phần mềm tự do nguồn mở trong các cơ sở giáo dục.

– Tăng cường sử dụng phần mềm nguồn mở vào dạy môn Tin học tại nhà trường (danh sách phần mềm ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT).

– Nghiên cứu áp dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở Nukeviet trong việc xây dựng và triển khai website giáo dục và các phần mềm nguồn mở khác phục vụ cho công tác quản lý, dạy học, văn phòng…

 1. Giải pháp thực hiện:

– Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua việc tham gia các hội nghị, hội thảo, cuộc thi để nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động GD&ĐT.

– Phối hợp có hiệu quả việc đầu tư bằng nguồn ngân sách với công tác xã hội hóa trang thiết bị CNTT,  tăng cường xã hội hóa việc cung cấp dịch vụ CNTT có chất lượng.

– Nhà trường xây dựng quy chế quản lý, duy trì và khai thác sử dụng các hệ thống CNTT, phân công cụ thể trách nhiệm về quản lý, sử dụng hệ thống; triển khai ứng dụng CNTT phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; có các hình thức khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018 của trường và báo cáo về phòng GD-ĐT đúng thời gian quy định. Triển khai, tổ chức thực hiện  kế hoạch CNTT đến các tổ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Các tổ, cá nhân căn cứ kế hoạch để xây dựng kế hoạch, hướng phấn đấu về CNTT trong năm học (phải thể hiện được nội dung CNTT trong kế hoạch tổ, kế hoạch cá nhân).

– Tăng cường CSVC về CNTT (phòng máy, máy chiếu, thiết bị,..), tiếp tục duy trì hệ thống đường truyền cáp quang tốc độ cao do Viettel cung cấp.

– Thành lập và duy trì tổ, nhóm CNTT, trong đó tổ toán-lý-tin giữ vai trò chủ đạo trong công tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ cán bộ, giáo viên các tổ, nhóm khác về công nghệ thông tin trường học.

– Tổ chức cho giáo viên tham gia tập huấn, tiếp cận các phần mềm và cách tương tác trên các trang trực tuyến.

– Thư ký hội đồng quản trị phần mềm thống kê nhà trường (EMIS online), kiểm định chất lượng.

– Phó hiệu trưởng quản trị trang web, phần mềm quản lý học sinh, sổ điểm điện tử trên trang VnEdu. Các bộ phận và cá nhân chủ động nhập dữ liệu cho phần mềm quản lý đã được trường triển khai từ tháng 9/2017.

– Giáo viên phụ trách phòng tin quản trị trang trường học kết nối.

– Phó HT và Văn thư lưu các dữ liệu của phần mềm EMIS và các dữ liệu khác về CM để khi cần thiết phải sử dụng đến.

– Tổ chức cho GV tham gia tập huấn và phát động giáo viên tham gia cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng E-Learning” do Bộ GD&ĐT phát động. Chỉ đạo cho giáo viên bộ môn tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi trên mạng do ngành phát động.

– Hướng dẫn, định hướng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh khai thác thông tin trên trang mạng chính thống, đảm bảo tính tin cậy. Sử dụng mạng xã hội hợp lý, lành mạnh, đúng pháp luật, phù hợp với thuần phong mĩ tục Việt Nam.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018 của Trường THCS Phan Bội Châu. Căn cứ  Kế hoạch này, nhà trường yêu cầu các tổ, bộ phận, cá nhân xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch nghiêm túc; Trong quá trình chỉ đạo, thực hiện có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về nhà trường để có giải pháp cùng tháo gỡ.

                                                                   HIỆU TRƯỞNG