Triển khai lồng ghép giáo dục QP-AN vào các môn học_PBC

Triển khai lồng ghép giáo dục QP-AN vào các môn học_PBC

Lượt xem:

UBND THỊ XÃ GIA NGHĨA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS Độc lập- Tự do- Hạnh phúc PHAN BỘI CHÂU Số 01/KHLGQP-AN/PBC Đăk Nia, ngày 01 tháng 11 năm 2018 KẾ HOẠCH LỒNG GHÉP GIÁO DỤC QP-AN TRONG TRƯỜNG THCS Năm học 2018-2019 Căn cứ thông tư số 01/2017/TT-BGD ngày 13/1/2017 về việc triển khai lồng ghép giáo dục quốc phòng – an ninh trong... ...